Social Education, Business & Jobs สำหรับงานด้าน BILLING, HRMs, ERP, CRM & MRP ประมวลผลในลักษณะ Dynamic Distributed & Co-operative Computing ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Home Page Natural Account Natural Business Natural E-Account Natural E-Business Natural E-Commerce Natural Service Natural Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ natural.co.th

Cybersecurity
• Home
• Network Log
- Natural Logger
• Cross Platform
- JiniSoft Logger


Telephone Billing
• Telephone
- Special Billing
- Natural Billing
- Natural E-Billing
- Natural X-Billing
• Cross Platform
- JiniSoft Billing
- JiniSoft E-Billing
- JiniSoft X-Billing
• Universal Windows
- Universal Billing
- Universal E-Billing
- Universal X-Billing
• Consulting on Facebook
• Download E-Book & Software


Tool Tip
• โครงสร้างโปรแกรม Natural
- โครงสร้าง File ของโปรแกรม
- Protocol ในการติดต่อกับ PABX
• อัตราค่าบริการ
- โครงสร้าง และ การแก้ไข RATE
   > รหัสพื้นที่ ( Location )
   > ผู้ให้บริการ ( Operator )
   > เบอร์ขึ้นต้น ( Access Code )
   > เบอร์ปลายทาง ( Dial Number )
   > อัตราค่าบริการ ( Rate Charge )
- สายนอกเป็น Mobile Phone
- อัตราค่าบริการของ Tie Line
• การกำหนด Configuration
- กฏการ Upgrade ตั้งแต่ รุ่น 9.7
- กฏการ Upgrade ตั้งแต่ รุ่น 9.8
- การติดตั้งโปรแกรม สำหรับ Cisco


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB


  Next Step by
Flutter & Dart
การ Upgrade ให้เป็น Office หรือ Apartment

 • เข้ารหัสผ่าน กด Ctrl + I ( User, Password : Technical )
 • ให้กด Ctrl + U เพื่อ upgrade โปรแกรมเป็น -B-0-- สำหรับ Business แล้วกด OK
 • ให้กด Ctrl + U เพื่อ upgrade โปรแกรมเป็น -A-0-- สำหรับ Apartment แล้วกด OK
 • ให้ออกจากโปรแกรม ...แล้วเข้าโปรแกรมใหม่กฏการ Upgrade มาเป็นรุ่น 9.7 - 000 ขึ้นไป

เริ่มพัฒนา ออกแบบตัวแปร 64 Bit และ 128 Bit @ Unicode คู่ขนานกับ ASCII รุ่น 9.6 ด้วย Visual C++ 6.0 ตั้งแต่ ...ปี 2000
กฏการ Upgrade


คำเตือน : วิธีง่าย ๆ แค่ 3 บรรทัด ...หากยังไม่เข้าใจ แสดงว่าความรู้ไม่พอ

กรุณาอย่าทำ ...หาคนอื่นเข้ามาดำเนินการแทน และไม่ต้องโทรถาม ถึงโทรก็ทำไม่ได้ผู้ใช้โปรแกรม รุ่น 9.7, 9.8, 9.9 & 10 เดิมอยู่แล้ว ...สามารถลง ทับ C:\NATURAL เดิม ได้ทันที

ผู้ใช้โปรแกรม รุ่น 4.0 - 9.6 สามารถ Upgrade มาเป็นรุ่น + 9.7 ขึ้นไป เพียงให้ข้อมูลเดิม ...มาอยู่ที่ C:\BILLING

แล้วโปรแกรมตั้งแต่ รุ่น + 9.7 จะ Convert ข้อมูลเดิม จาก C:\BILLING ไปยัง C:\NATURAL ที่มันทำงานอยู่ให้ อัตโนมัติกฏการ Upgrade มาเป็นรุ่น 9.7 - xxx เฉพาะโปรแกรมที่ซื้อตั้งแต่ปี 2004

 1. กรุณาออกจากโปรแกรมเดิม ก่อนการ Upgrade

 2. ให้สังเกตุว่า File License

  • ถ้าเป็น BILLING.LICENSE หรือ LICENSE.ASCII ให้ Copy ทั้ง Subdirectory
   ที่ชื่อ C:\BILLING สำรองไว้ ...พอลงโปรแกรมตามข้อ 3 เสร็จ ถือว่า upgrade สมบรูณ์ ( END )

  • แต่ถ้าเป็น NATURAL.BNF ให้ Rename ทั้ง Subdirectory
   ที่ชื่อ C:\BILLING ไปเป็นชื่ออื่นก่อน แล้วดำเนินการให้เสร็จถึงข้อ 7.

 3. นำโปรแกรมที่ Download มา Unzip ลง Subdirectory ที่ชื่อ C:\NATURAL 4. Copy File ( NATURAL.BNF, NATURAL.PBX, EXEXTEN.NBF, EXGROUP.BNF, EXTRUNK.BNF )
  จาก Subdirectory เดิมที่ Rename ไว้ มาใส่ที่ C:\BILLING

 5. สร้าง Subdirectory ( C:\NATURAL\BACKUP ) แล้ว Copy Text File ( ???-??07.TXT ) เฉพาะของปี 2007
  จาก BACKUP ของ Subdirectory เดิมที่ Rename ไว้ มาใส่ที่ C:\NATURAL\BACKUP

 6. เริ่มเข้าโปรแกรม และทำการติดตั้งโปรแกรมทั้งหมดใหม่
  • เข้า Menu : ระบบ -> Serial Commnunication เพื่อตรวจสอบการ Connect กับ PABX ( ตามคู่มือ หน้า 22 )
   • Avaya ให้เปลี่ยน SMDR FORMAT ใหม่ เพื่อความสมบูรณ์ในการทำงาน
   • SIEMENS รุ่นใหญ่ ถ้าเปลี่ยนมาใช้ SMDR FORMAT : HiPATH 4000 จะสมบูรณ์ที่สุด

  • เข้า Menu : การโทร -> เปลี่ยนอัตราค่าบริกา ( Click ให้เกิดเครื่องหมาย ถูก ตามคู่มือ หน้า 44 )

  • ตั้งแต่รุ่น 9.5 - 300 จะคิดค่าบริการแยกแต่ละสายนอก  ดังนั้นให้เปลี่ยนรหัสชุดสายของแต่ละสายนอก ( ตามคู่มือ หน้า 40  ) หรือ Mark ทุกสายนอก เข้า Menu : แก้ไข -> เปลี่ยนรหัสชุมสาย เมื่อเปลี่ยนรหัสชุมสายเสร็จ... ให้ออกจากโปรแกรมอีกครั้ง
   • THAI-TOT.1 -> ชุมสาย TOT คิดค่าบริการ 3, 6, 9 บาท / นาที รวมทั้ง Y-TEL 0.50 - 1.50 บาท / นาที
   • THAI-TOT.2 -> ชุมสาย TOT คิดค่าบริกา 2 บาท / นาที ค่าบริการรายเดือน ๆ ละ 200 บาท
   • THAI-TOT.3 -> ชุมสาย TOT คิดค่าบริการ 3, 1.5 บาท / นาที ( สูตราคำนวณที่ 3, 4 )
   • THAI-TURE.1 -> ชุมสาย TA คิดค่าบริการ 3, 6, 9 บาท / นาที รวมทั้ง TA-1234
   • THAI-AIS.1 -> ชุมสาย AIS คิดค่าบริการ 1.8 บาท / นาที ( สูตราคำนวณที่ 6 )
   • THAI-DTAC.1 -> ชุมสาย DTAC คิดค่าบริการ 2.0 บาท / นาที ( สูตราคำนวณที่ 7 )
   • THAI-TMOVE.1 -> ชุมสาย ORANGE คิดค่าบริการ 1.0 บาท / นาที ( สูตราคำนวณที่ 8 )
   • THAI-TMOVE.2 -> ชุมสาย ORANGE โทรฟรี 05:00 - 16:59 น. นอกเวลาคิด 2.0 บาท / นาที ( สูตราคำนวณที่ 8 )
   • THAI-CATWAY.1 -> ชุมสาย On Connect / BANGKOK ในประเทศคิดค่าบริการ 2 บาท / นาที

   • กรณีเป็นตู้สาขาขนาดใหญ่ มีการส่ง Access Code ออกมาที่ SMDR หลายชุด เช่น กำหนด 8??? เป็นเบอร์ขึ้นต้น หมายความว่า Dial Number ที่ขึ้นต้นด้วย 8 จะไม่สนใจ Number ลำดับที่ 1, 2, 3 และ 4 โดยจะเริ่มสนใจในลำดับที่ 5 หรือกรณี ตู้-ซ้อน-ตู้ หรือตัด 9 - 2 ครั้ง ต้องกำหนดที่ Serial Communication โดยกำหนด 9 เป็นเบอร์ขึ้นต้น ดังรูป    Access Code เช่น ตัด 9 ( ตามตัวอย่าง ) หมายถึงการโทรออก ตู้-ซ้อน-ตู้ หรือตัด 9 - 2 ครั้ง
    Private Code เช่น ตัด 8??? หมายถึงการตัด 8 เพื่อโทรออกเรื่องส่วนตัว และตามด้วย code อะไรก็ได้อีก 3 ตัว
    Business Code เช่น ตัด 7??? หมายถึงการตัด 7 เพื่อโทรออกเรื่องงานภายในบริษัท และตามด้วย code อะไรก็ได้อีก 3 ตัว

    หมายเหตุ การกำหนด Port Net.Buffer หมายถึงการกำหนดให้ Billing เป็น Buffer ส่ง SMDR ให้ Billing ตัวอื่น โดย Billing ตัวอื่น ที่จะรับ SMDR ต้อง Connect ผ่าน TCP/IP โดยอ้างถึง IP Address ของเครื่อง Computer ที่ทำหน้าที่เป็น Buffer และ IP Port ตามที่เรากำหนดไว้ที่ Port Net.Buffer รวมทั้งยังสามารถกำหนดให้ Online ตลอดเวลา หรือจะกำหนดช่วงเวลาก็ได้ ( โดยกำหนดไว้ที่ Config ของ Billing ตัวอื่น ที่จะรับ SMDR ) ช่วงที่ ไม่มีการ Connect โปรแกรม Billing ที่เป็น Buffer ก็จะ Save ข้อมูล เก็บไว้ใน HardDisk เพื่อรอการ Connect

    เช่น Computer ที่ต่อกับตู้สาขาโทรศัพท์ มี IP เป็น 192.168.0.8 อาจจะต่อกับ PABX ผ่าน RS-232 ( Com 1-8 ) หรือผ่าน IP ก็ได้ โดยเปิด Port : 9001 เพื่อทำหน้าที่เป็น Buffer ดังนั้น Computer เครื่องที่ 2 ถ้าต้องการรับ SMDR จากเครื่องแรก ต้องอ้าง FILE ไปที่ IP : 192.168.0.8 และ Port 9001 เป็น 192.168.0.8:9001

 7. เข้า Menu : แก้ไข -> อ่านข้อมูลของตู้สาขาโทรศัพท์ แล้วกำหนดวันเวลาที่ต้องการ Upgrade Report เก่าทั้งหมด
Last update : January 08, 2020 08:00 ( Thailand )


Java and all Java-based are trademarks of Oracle Corporation.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.Natural Technology

Copyright @ 1990 - 2023   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

18/81 หมู่ 9 หมู่บ้านบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110E-mail : roongroj @ naturalsoft.com   ( NaturalSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 914-4199