Social Education, Business & Jobs สำหรับงานด้าน BILLING, HRMs, ERP, CRM & MRP ประมวลผลในลักษณะ Dynamic Distributed & Co-operative Computing ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Home Page Natural Account Natural Business Natural E-Account Natural E-Business Natural E-Commerce Natural Service Natural Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ natural.co.th

Product
• Home
• Security Mode
- Natural Billing
- Natural E-Billing
- Natural X-Billing
• Cross Platform
- JiniSoft Billing
- JiniSoft E-Billing
- JiniSoft X-Billing
• Desktop Mode ( ถูก & ดี )
- Telephone Billing
- Telephone E-Billing
- Telephone X-Billing
• Consulting on Facebook
• Download E-Book & Software


Tool Tip
• โครงสร้างโปรแกรม Natural
- โครงสร้าง File ของโปรแกรม
- Protocol ในการติดต่อกับ PABX
• อัตราค่าบริการ
- โครงสร้าง และ การแก้ไข RATE
   > รหัสพื้นที่ ( Location )
   > ผู้ให้บริการ ( Operator )
   > เบอร์ขึ้นต้น ( Access Code )
   > เบอร์ปลายทาง ( Dial Number )
   > อัตราค่าบริการ ( Rate Charge )
- สายนอกเป็น Mobile Phone
- อัตราค่าบริการของ Tie Line
• การกำหนด Configuration
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.7
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.8
- การติดตั้งโปรแกรม สำหรับ Cisco


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB


  Next Step by
Flutter & Dart


Telephone X-Biling รุ่น 14.0+ ( Exclusive 2021 )


        แนวทางการ Export / Import ข้อมูลจาก C++ ไปยังมาตราฐษน XML ใหม่ ของ Microsoft Office หลังปี 2010 มี 2 วิธี คือ พัฒนาต่อง่าย ๆ ด้วย C++/CLI เรียก C# OpenXML ผ่าน .NET Framework แต่ประมวลผลช้าเหมือน .NET

        Natural จึงเลือกอีกวิธี คือ ย้าย C++ MFC ในส่วน Graphic User Interface ซึ่งพัฒนามาตลอด +25 ปี มาเป็น Microsoft Fluent Design System หรือ WinUI 3.0 2021 ทำงานใน Sandbox บน Universal Windows 10 ร่วมกับ Office OpenXML ซึ่งเป็น C# Open Source ของ Microsoft เพื่อปลอดภัยจาก Virus, Spyware, Ransomware หรือ Hacking ได้ 100%

        โดยลูกค้าที่ซื้อ Telephone X-Billing รหัสสินค้า EX0XX สามารถย้ายไปเป็น Natural X-Billing หรือ JiniSoft X-Billing รหัสสินค้า 4X0XX พร้อม Upgrade Software จาก ...ฟรี 10 ปี เปลี่ยนมาเป็น ...ฟรี ตลอดชีพ ( ตามเงื่อนไขการ Upgrade License ไม่เกินปี ...ฟรี ถ้าราคาเท่ากัน หรือ จ่ายเฉพาะส่วนต่าง, หากเกินปี หลักค่าเสื่อมปีละ 20% หรือ หากเกิน 3 ปี Upgrade License เป็น ...รุ่นไหนก็ได้ Discount 50% ในจำนวน Account เท่าเดิม )Standard Edition

Develop by  Microsoft Visual C++ 2019

Run On Microsoft Windows 7, 8, 10 & Server 2012, 2016จำนวน Account
รหัสสินค้า

Desktop Mode


ค่าลิขสิทธิ์

Desktop App


Maintenance หรือ

Customize / Year

125 E1001 / 41001 15,000 15,000
250 E1002 / 41002 20,000 20,000
375 E1003 / 41003 25,000 25,000
500 E1004 / 41004 30,000 30,000

1,000 E1010 / 41010 50,000 50,000
2,000 E1020 / 41020 100,000 100,000
3,000 E1030 / 41030 150,000 150,000
4,000 E1040 / 41040 200,000 200,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,000 Account ( Extension / Employee )


กรณีปรับ Format CDR / SMDR ใด ๆ ...ฟรี โครงการนั้น ๆ ต้องสั่งซื้อ Maintenance จากผู้พัฒนา ( ตัวแทน จะได้ส่วนลดเหมือน ค่าลิขสิทธิ์ )


Desktop Application ( C++/WinRT ทำงานใน Destkop Mode หรือ Sandbox Mode เฉพาะบน Windows 10 & Server 2019 )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • OODB รุ่น 1.14 : Object-Oriented DataBase Management System

  ทำงานเร็วกว่า Application @ พัฒนาบน SQL Server มากกว่า 1,000 เท่า

  พร้อม Cache Management ช่วยลด Query ซ้ำ ๆ โดยอ้างถึง Transaction ID

 • พัฒนา Dynamic Graphical User Interface ด้วย Visual C++ กับ XAML & Drawing

  และ รองรับ Drap and Drop พร้อม Security ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ผ่าน Human Relation

  Computer ขั้นต่ำ CPU 1 GMz RAM 4 GB & Direct2D 11 สำหรับ Microsoftr Windows 10 & Server 2019

 • รองรับ Centralized Telephone Billing รวบรวมข้อมูลโทรศัพท์หลากหลาย Format พร้อม ๆ กัน ไม่เกิน 256 PABX

  ผ่าน TCP/IP, File หรือ RS-232 สำหรับ Interoperation กับ Multi-PABX, IP Phone หรือ VOIP แล้วประมวลผลทันที

 • คิดอัตราค่าบริการโทรศัพท์ แยกตาม Location ของ แต่ละสายนอก หรือ ประเภทการโทร ( พร้อม ๆ กัน หลากหลายสูตร )

 • รองรับ Time Machine สำหรับ แต่ละ Object หรือ แต่ละ Configuration ต่าง ๆ ในแต่ละ Department ณ. ช่วงเวลาต่างกัน

  เพื่อย้อนกลับไปประมวลผล ณ. ช่วงเวลาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง หรือ ย้อนกลับไปใช้ Configuration เดิม หาก Setting ไม่ถูกต้อง


  *** เฉพาะกรณี แต่ละ Object หรือ แต่ละ Configuration ต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา ไม่เกินจำนวน Account ของแต่ละ License


Real-Time Web Built-in Application

 • เพื่อง่าย ต่อ การติดตั้ง และ Maintenance

  พัฒนาด้วย Bootstrap with C++ REST SDK

 • Real-Time Report on Browser ( Dynamic Query & Option )

  Multiple Connect ( พร้อมกัน ได้ ...ไม่เกินจำนวน License ของ Windows )

  พัฒนา Web Server แบบฝั่งตัว ไว้ใน Application เพื่อง่ายต่อ Maintenance

  ทำงานร่วมกับ Web Browser : Safari, Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 11


Professional Edition

Develop by  Microsoft Visual C++ 2019

Run On Microsoft Windows 7, 8, 10 & Server 2012, 2016


Customize เป็นการทำงานร่วม หรือ ให้บริการคำปรึกษา แก่ ผู้ดูแลระบบ ( Administrator )

จำนวน Account
รหัสสินค้า

Desktop Mode


ค่าลิขสิทธิ์

Desktop App


Maintenance หรือ

Customize / Year

125 E2001 / 42001 30,000 30,000
250 E2002 / 42002 40,000 40,000
375 E2003 / 42003 50,000 50,000
500 E2004 / 42004 60,000 60,000

1,000 E2010 / 42010 100,000 100,000
2,000 E2020 / 42020 200,000 200,000
3,000 E2030 / 42030 300,000 300,000
4,000 E2040 / 42040 400,000 400,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,000 Account ( Extension / Employee )


กรณีปรับ Format CDR / SMDR ใด ๆ ...ฟรี โครงการนั้น ๆ ต้องสั่งซื้อ Maintenance จากผู้พัฒนา ( ตัวแทน จะได้ส่วนลดเหมือน ค่าลิขสิทธิ์ )


Desktop Application ( C++/WinRT ทำงานใน Destkop Mode หรือ Sandbox Mode เฉพาะบน Windows 10 & Server 2019 )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • เพิ่ม Full Customize @ Log / CDR / SMDR Format

  โดยระบุ Field, Character หรือ Condition แต่ละ Record

  ทั้ง XML, JSON & Binary หลากหลาย PABX พร้อม ๆ กัน

 • เพิ่ม Mapping เชื่อม Trunk เพื่อ Cross Newtorking ระหว่าง PABX

  เพื่อเชื่อโยงข้อมูกการใช้โทรศัพท์ ข้าม Networking หลาย ๆ Record

  ของแต่ละ PABX มาประมวลผลร่วมกันเสมือนรวมเป็น Record เดียวกัน

  และ อ้างอิงข้อมูลย้อนกลับ เพื่อตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ ด้วย Object Chains

 • เพิ่ม Schedule Report เพื่อ Send E-Mail ได้ทั้งแบบ ทำทันที และ อัตโนมัติ

  หรือ Save File เป็น PDF, RTF, HTML, Excel, Document ต่าง ๆ & Text File

  โดยเน้น Pivot Grid สามารถทำงานร่วมกับ Microsoft Office ( ด้วย Client App )

 • เพิ่ม Dynamic Analysis ด้วย XAML & HTML5 Canvas สำหรับ Dynamic Web

  หรือ 3D Business Intelligence ในลักษณะ Data Charts และ Data Visualization

  เพิ่ม Compare Reports ระหว่าง เดือน, ไตรมาศ & สรุปยอดประจำปี ตามมิติแห่งกาลเวลา

  ด้วย Dynamic Query ปรับเปลี่ยน Condition หรือ Zoom Record แล้วกลับมาแสดงผลทันที


Real-Time Web Built-in Application

 • เพื่อง่าย ต่อ การติดตั้ง และ Maintenance

  พัฒนาด้วย Bootstrap with C++ REST SDK

  Reactive programming with Asynchronous Data Streams.

 • Real-Time Report on Browser ( Dynamic Query & Option )

  Responsive Web Design รองรับทั้ง Moblie, Tablet และ Desktop

  Multiple Connect ( พร้อมกัน ได้ ...ไม่เกินจำนวน License ของ Windows )

  พัฒนา Web Server แบบฝั่งตัว ไว้ใน Application เพื่อง่ายต่อ Maintenance

  ทำงานร่วมกับ Web Browser : Safari, Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 11

 • สามารถ Create, Read, Update และ Disable เพื่อแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Dynamic Web

  เฉพาะ แผนก แต่ละสาขา ตามสิทธิ์ Login แล้วกลับมาสั่งทำ Real-Time Report ใหม่ ได้ทันที


Client / Server Edition  

Develop by  Microsoft Visual C++ 2019

Run On Microsoft Windows 7, 8, 10 & Server 2012, 2016


Customize เป็นการทำงานร่วม หรือ ให้บริการคำปรึกษา แก่ ผู้ดูแลระบบ ( Administrator )

จำนวน Account
รหัสสินค้า

Desktop Mode


ค่าลิขสิทธิ์

Client / Server


Maintenance หรือ

Customize / Year

125 E4001 / 44001 60,000 60,000
250 E4002 / 44002 80,000 80,000
375 E4003 / 44003 100,000 100,000
500 E4004 / 44004 120,000 120,000

1,000 E4010 / 44010 200,000 200,000
2,000 E4020 / 44020 400,000 400,000
3,000 E4030 / 44030 600,000 600,000
4,000 E4040 / 44040 800,000 800,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,000 Account ( Extension / Employee )


กรณีปรับ Format CDR / SMDR ใด ๆ ...ฟรี โครงการนั้น ๆ ต้องสั่งซื้อ Maintenance จากผู้พัฒนา ( ตัวแทน จะได้ส่วนลดเหมือน ค่าลิขสิทธิ์ )


Desktop Server Application ( Web & Desktop ทำงานผ่าน Socket พร้อม ๆ กัน ไม่เกินจำนวน Account )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Multi-Monitor ( Real-Time Record & Traffic )

  เพื่อติดตาม Real-Time Record ของแต่ละ แผนก หรือ สาขา

  ด้วย Security ระดับ Field & Record ตาม Human Relation

 • สามารถซื้อ เพิ่ม Server ตามจำนวน Account ของแต่ละสาขา ได้หลาย ๆ สาขา

  และ แต่ละ Server สามารถช่วยกันประมวลผลแบบ Multiply Parallel Processing

  หรือ Co-operative Computing พร้อม Real-Time Automatic Update ระหว่างกัน

 • แต่ละ Client มี Cache Management เพื่อลด Data Transfer ช่วย Server ประมวลผล

  แต่ละ Client สามารถ Dynamic Query หรือ เปลี่ยน Condition ได้อย่างอิสระจาก Server

  และ รองรับข้อมูลมหาศาล Big Data รวมถึงเป็น Real-Time Backup & Mirror ระหว่างกัน

 • ทำงานร่วม ( Auto Import \ Export ) กับ LDAP \ Active Directory แต่ต้องมีการ Approve ก่อน

  รวมทั้งมีผลให้ Client \ Server สามารถ Automatic Single Logon ผ่าน LDAP \ Active Directory

 • เพิ่มการคิดอัตราค่าบริการแยกตาม Extension ( คล้าย ๆ ชุมสายโทรศัพท์มือถือ แยกตาม Promotion )

 • เพิ่มการคิด "ลำดับส่วนลด" ตามค่าบริการหรือปริมาณการใช้โทรศัพท์ แต่ละกลุ่มสายนอก ( Trunk Goup )

 • Client / Server ผ่าน Dynamic Object & Binary Protocol บน TCP / IP หลาย ๆ สาขา หลาย ๆ Desktop พร้อมกัน


Cloud Computing

Develop by  Visual C# 2019, REST Web Service
Run On Microsoft Windows Server 2012 & 2016 [ Server Application ]


Customize เป็นการทำงานร่วม หรือ ให้บริการคำปรึกษา แก่ ผู้ดูแลระบบ ( Administrator )

จำนวน Account
รหัสสินค้า

Desktop & Mobile App


ค่าลิขสิทธิ์

SERVER ...คู่


Maintenance หรือ

Customize / Year

125 E8001 / 48001 120,000 120,000
250 E8002 / 48002 160,000 160,000
375 E8003 / 48003 200,000 200,000
500 E8004 / 48004 240,000 240,000

1,000 E8010 / 48010 360,000 360,000
2,000 E8020 / 48020 720,000 720,000
3,000 E8030 / 48030 1,080,000 1,080,000
4,000 E8040 / 48040 1,440,000 1,440,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,000 Account ( Extension / Employee )Multiply Parallel Processing ( Desktop, Mobile & WebAssembly ทำงานผ่าน WebSocket พร้อม ๆ กัน ไม่เกินจำนวน Account )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • สามารถซื้อ เพิ่ม Server ตามจำนวน Account ของแต่ละสาขา ได้หลาย ๆ สาขา

  และ แต่ละ Server สามารถช่วยกันประมวลผลแบบ Multiply Parallel Processing

  อย่างน้อย ๆ Server ฝั่ง Office & Cloud ช่วยกันประมวลผลแบบ Multiply Parallel Processing

  หรือ Co-operative Computing พร้อม Real-Time Automatic Update ระหว่างกัน ในลักษณะ Object Chainsเพิ่ม Scope ของ Customizing

 • Windows Azure Development

 • RESTful Web Service ( JSON & XML)

 • WCF : Windows Communication Foundation

 • SQL Server : ADO.NET, LINQ & Entity Framework

 • ebXML : Electronic Business using eXtensible Markup Language

 • Microsoft Office : เพื่อนำ Detail ใน Unified Commerce แต่ละ Record มาแสดงผล ( Pop-up )

 • Microsoft SharePoint : เพื่อกำหนด Document Workflow หรือ Document Rule ภายในองค์กร

 • Microsoft Exchange, Lync Server หรือ อื่น ๆ : เพื่อติดตาม Workflow ผ่าน E-mail, Video, Telephone

  หรือ ช่องทางการสื่อสาร ( Communications ) อื่น ๆ ในการคงไว้ ซึ่ง Security ในการทำ Buniess ของ องค์กรLast update : January 08, 2020 08:00 ( Thailand )


Java and all Java-based are trademarks of Oracle Corporation.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.Natural Technology

Copyright @ 1990 - 2020   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

สำนักงาน ณ. บางแสน   89/1 ถนนข้าวหลาม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130E-mail : roongroj @ naturalsoft.com   ( NaturalSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 914-4199