Social Education, Business & Jobs สำหรับงานด้าน BILLING, HRMs, ERP, CRM & MRP ประมวลผลในลักษณะ Dynamic Distributed & Co-operative Computing ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Home Page Natural Account Natural Business Natural E-Account Natural E-Business Natural E-Commerce Natural Service Natural Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ natural.th

Product
• Home
• Telephone
- MFC Phone Billing
- MFC Phone E-Billing
- MFC Phone X-Billing
• Data Science
- UWP Natural Billing
- UWP Natural E-Billing
- UWP Natural X-Billing
• Data Science
- QML JiniSoft Billing
- QML JiniSoft E-Billing
- QML JiniSoft X-Billing
• บริการ ...ให้ คำปรึกษา
• Download E-Book & Software


Tool Tip
• โครงสร้างโปรแกรม Natural
- โครงสร้าง File ของโปรแกรม
- Protocol ในการติดต่อกับ PABX
• อัตราค่าบริการ
- โครงสร้าง และ การแก้ไข RATE
   > รหัสพื้นที่ ( Location )
   > ผู้ให้บริการ ( Operator )
   > เบอร์ขึ้นต้น ( Access Code )
   > เบอร์ปลายทาง ( Dial Number )
   > อัตราค่าบริการ ( Rate Charge )
- สายนอกเป็น Mobile Phone
- อัตราค่าบริการของ Tie Line
• การกำหนด Configuration
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.7
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.8
- การติดตั้งโปรแกรม สำหรับ Cisco


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB


Develop by JavaScript with C++

JavaScript V8 Engine


Telephnoe E-Biling รุ่น 11.0 ( 2019 )


        ปรับขยายขนาด Temporary DataBase ของ OODB Engine : Object-Oreinted DataBase ในการจัดเก็บข้อมูลลง RAM หรือ หน่วยความจำ เพื่อรองรับ Real-Time Report & Processing หรือ Multiple Monitors สำหรับ Performance สูง ๆ ก่อนย้ายข้อมูลไปจัดเก็บลง Permanent DataBase บน Storage หรือ หน่วยจัดเก็บข้อมูลถาวร แบ่งข้อมูลเป็น Section ย่อย ๆ แยกตามรายเดือนรายปี ( 1 พันล้าน Record / Terabyte )

        ส่งผลดีอย่างมาก ๆ ช่วย "ขายเวลา" การจัดเก็บข้อมูลจาก Temporary DataBase ใน RAM หรือ หน่วยความจำ ก่อนย้ายข้อมูลไปจัดเก็บยัง Permanent DataBase ลงบน Storage หรือ หน่วยจัดเก็บข้อมูลถาวร ทำให้ DataBase File และ Backup File มีความมั่นคงสมบูรณ์ เพราะสามารถค่อย ๆ ย้ายทีละ Record ในช่วง Performance ต่ำที่สุด และ ทำให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพสูงสุด ( ปล. Temporary DataBase จะมีการจัดเก็บข้อมูลลง Temporary File เกือบทันที เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย )        โดยช่วยรองรับ Centralized Billing ขนาดใหญ่ ใช้ในการ Compare ตรวจสอบการโอนสายโทรศัพท์ข้าม Network เพื่อรวบรวมข้อมูลหลาย ๆ Record เชื่อมความสัมพันธ์เป็นเสมือน Record เดียวกัน และ ประมวลผลร่วมกัน ( สามารถขยายขนาดกำหนดขั้นต่ำเริ่มตั้งแต่ 1 ล้าน Record / Gigabyte โดย Centralized Server หรือ Proxy Server จะพยายามใช้ RAM ทั้งหมดเท่าที่จำเป็น จะปรับขนาด Cache Memory สำหรับ Record Swapping ระหว่าง RAM กับ Storage และ Temporary DataBase เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ในการประมวลผล )

Standard Edition

Develop by  Microsoft Visual C++ 2017
Run On Microsoft Windows 7, 8, 10 & Server 2012, 2016จำนวน Account
รหัสสินค้า

Desktop Mode


ค่าลิขสิทธิ์

Desktop App


ค่าบริการ

Maintenance / Year

128 B1001 5,000 10,000
256 B1002 10,000 15,000
384 B1003 15,000 20,000
512 B1004 20,000 25,000

1,024 B1010 30,000 30,000
2,048 B1020 60,000 60,000
3,072 B1030 90,000 90,000
4,096 B1040 120,000 120,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


รองรับ Centralized Telephone Billing รวบรวมข้อมูลโทรศัพท์ ไม่เกิน 16 PABX ผ่าน TCP/IP หรือ Socket Protocol


Desktop Application ( พัฒนาด้วย Visual C++ ทำงานบน Microsoft Windows Platform )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • OODB รุ่น 1.11 : Object-Oriented DataBase Management System

  ทำงานเร็วกว่า Application @ พัฒนาบน SQL Server มากกว่า 1,000 เท่า

 • รองรับ Data Analysis หรือ Business Intelligence ทั้ง กราฟแท่ง & กราฟเส้น

 • พัฒนา Graphic User Interface ด้วย Visual C++ กับ Microsoft Foundation Class Library

  Computer ขั้นต่ำ CPU 1 GHz RAM 1 GB สำหรับ Microsoft Windows 7, 8, 10 & 2012, 2016

 • คิดค่าบริการโทรศัพท์ แยกตาม Location ของ แต่ละสายนอก & ประเภทการโทร ( พร้อมกัน หลาย ๆ สูตร )

 • รองรับ Centralized Telephone Billing รวบรวมข้อมูลโทรศัพท์แตกต่างกัน พร้อม ๆ กัน ได้ไม่เกิน 16 PABX

  ผ่าน TCP/IP, File หรือ RS-232 สำหรับ Interoperation กับ Multi-PABX / IP Phone / Voice Over IP พร้อมกัน


  หมายเหตุ

  • AI หรือ Line Revert เทียม รุ่น 2.0 ( เริ่ม มีนาคม 2562 )

   ช่วยลด ความผิดพลาด ของ ระบบโทรศัพท์ จาก 30 - 50% ให้เหลือ 3 - 5%

   ระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้โทรศัพท์ พัฒนาตั้งแต่ พ.ศ. 2536

   • SIEMENS HiPath 300

   • LG IP-PABX รุ่น iPECS / IPKTS

   • Panasonic รุ่น TDA / TDE - 100 / 200 / 600

   • NEC IP-PABX รุ่น SL1000 / SV8X00 / SV9X00

    ทดสอบ โดยรับข้อมูล ผ่าน Hyper Terminal ออกมาเป็น Text File ได้Dynamic Web Built-in Application

 • ไม่ได้ทำงานร่วมกับ Web Server

  เพื่อง่ายต่อ การติดตั้ง และ Maintenance

  รองรับ Dynamic Web ด้วย HTML4, CSS2 & JavaScript

 • Real-Time Report on Browser ( Dynamic Query & Option )

  Multiple Connect ( หลาย ๆ User ได้พร้อมกัน ไม่เกิน จำนวน Account )

  เป็น Web Server แบบฝั่งตัว ใน Application เพื่อง่ายต่อ Maintenance

  ทำงานร่วมกับ Web Browser : Safari, Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer
Professional Edition

Develop by  Microsoft Visual C++ 2017
Run On Microsoft Windows 7, 8, 10 & Server 2012, 2016จำนวน Account
รหัสสินค้า

Desktop Mode


ค่าลิขสิทธิ์

Desktop App


ค่าบริการ

Maintenance / Year

128 B2001 10,000 20,000
256 B2002 20,000 30,000
384 B2003 30,000 40,000
512 B2004 40,000 50,000

1,024 B2010 60,000 60,000
2,048 B2020 120,000 120,000
3,072 B2030 180,000 180,000
4,096 B2040 240,000 240,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


รองรับ Centralized Telephone Billing รวบรวมข้อมูลโทรศัพท์ ไม่เกิน 32 PABX ผ่าน TCP/IP หรือ Socket Protocol


Desktop Application ( พัฒนาด้วย Visual C++ ทำงานบน Microsoft Windows Platform )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • เพิ่ม Mapping เพื่อเปลี่ยน Access Code ของแต่ละ Trunk

 • เพิ่มการคิดค่าบริการ แยกตาม Access Code ของแต่ละ Trunk

 • เพิ่ม Automatic Print Slip \ Page หรือ Real-Time Text Export

 • เพิ่ม Double-Login ผ่าน Remote Desktop Service ( TCP/IP )

  หรือ Double-user สำหรับ Windows บน VMware หรือ Hyper-V

  โดยอ้างถึง File และ Folder เดียวกัน ภายในเครื่อง Computer เดียวกัน

 • เพิ่ม Schedule Report เพื่อ Send E-Mail ได้ทั้งแบบ ทำทันที และ อัตโนมัติ

  หรือ Save File เป็น Word RTF, Excel & Text File ( CSV & Tab Delimited )

  เพิ่ม Dynamic Analysis หรือ Business Intelligence ทั้ง กราฟแท่ง & กราฟเส้น

  เพิ่ม Compare Reports ระหว่าง เดือน, ไตรมาศ, สรุปยอดประจำปี & ย้อนหลัง 12 ปี

  พร้อม Dynamic Query ปรับเปลี่ยน Condition หรือ Zoom Record แล้วกลับมาแสดงผลทันที  หมายเหตุ

  • รองรับตู้สาขา @ มีความซับซ้อนสูง

   ตรวจสอบ การโอนสาย ตรวจสอบ Condition Code

   • Avaya IP Office

   • Iwatsu รุ่น ADIX-M กับ UX

   • ALCATEL รุ่น OmniPCX Enterprise

   • SIEMENS 3000 / 4000 / 8000 รุ่น 8.x

   • Ericsson รุ่น MiVoice Video / Conference

   • Avaya & Ericsson สำหรับ Condition Code

    กรณีเชื่อมกันเป็น Network ทั้ง ชนิดเดียวกัน & ต่างชนิดกัน

   • NEAX 2400, 7X00 & 8X00 ( เพื่อรองรับ JIS Protocol )

    ทำให้ลดต้นทุนในการซื้อ Printer Card และ สเถียรมากกว่า

    Printer Card เสียหาย ...ง่าย กรณีฟ้าลง หรือ ไฟฟ้ากระชาก

   • การใช้ Name แทน Extension Number หรือ Trunk Number

    • Audio Code

    • Cisco ทั้ง Call Manager และ Call Manager Express
Client / Server Edition  

Develop by  Microsoft Visual C++ 2017
Run On Microsoft Windows 7, 8, 10 & Server 2012, 2016จำนวน Account
รหัสสินค้า

Desktop Mode


ค่าลิขสิทธิ์

Client / Server


Maintenance หรือ

Customize / Year

128 B4001 20,000 30,000
256 B4002 40,000 50,000
384 B4003 60,000 70,000
512 B4004 80,000 90,000

1,024 B4010 120,000 120,000
2,048 B4020 240,000 240,000
3,072 B4030 360,000 360,000
4,096 B4040 480,000 480,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,024 Account ( Extension / Employee )


รองรับ Centralized Telephone Billing รวบรวมข้อมูลโทรศัพท์ ไม่เกิน 32 PABX ผ่าน TCP/IP หรือ Socket Protocol


Client / Server File Sharing ( ไม่ ...จำกัด จำนวน Client )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Multi-Monitor ( Real-Time Record )

 • เพิ่ม Multi-Login ผ่าน Remote Desktop Service

  หรือ Multi-user สำหรับ Windows บน VMware หรือ Hyper-V

 • เพิ่ม Client / Server ผ่าน File Sharing บน Local Area Network

  พร้อม Cache Memory เพื่อลด Data Transfer และ Client ได้ไม่จำกัด

 • Schedule Export หรือ Real-Time Export ไปยัง Microsoft SQL Server

  ผ่าน SqlClient ทั้ง Record และ Report ต่าง ๆ รองรับ External Customize

 • เพิ่ม Import ข้อมูล Employee, Extension & Deprartment จาก LDAP \ Active Directory

 • เพิ่มการคิดอัตราค่าบริการแยกตาม Extension ( เหมือนชุมสายโทรศัพท์มือถือ แยกตาม Promotion )

 • เพิ่มการคิด "ลำดับส่วนลด" ค่าบริการ ตามปริมาณการใช้โทรศัพท์ ตามกลุ่มสายนอก ( Trunk Goup )
Last update : February 12, 2019 08:00 ( Thailand )


Java and all Java-based are trademarks of Oracle Corporation.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.Natural Technology

Copyright @ 1990 - 2019   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

99/2 Soi Ramindra 14, Ramindra Road, Bangkane, Bangkok 10230, ThailandE-mail : roongroj @ naturalsoft.com   ( NaturalSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 914-4199